Vanaf 6 juni tot en met 30 juni kan je de academie op volgende momenten telefonisch bereiken:
Dinsdag: 19-21u
Donderdag: 10u-12u en van 19-21u
Zaterdag 6 juni van 14-17u
Zaterdag 13, 20 en 27 juni van 10 tot 12u

 

Inschrijvingen online

De inschrijvingsperiode zal dit jaar wellicht wat anders verlopen dan vorige jaren. We wachten hierbij nog de eventuele versoepelingen af wat betreft de coronamaatregelen, maar starten dit schooljaar met online inschrijvingen. Vorige jaren verliepen alle inschrijvingen aan onze academie nog op het secretariaat maar om jullie en onze veiligheid te waarborgen schakelen we nu over op een online systeem. Dit is voor ons een nieuw systeem en daarom starten de inschrijvingen iets later dan andere jaren.

De inschrijvingsperiode voor leerlingen aan onze academie loopt van zaterdag 6 juni t/m donderdag 2 juli en van woensdag 19 augustus (9.00 uur) t/m woensdag 30 september 2020.
Voor nieuwe leerlingen loopt de inschrijvingsperiode van zaterdag 20 juni (vanaf 9 uur) t/m donderdag 2 juli en van woensdag 19 augustus (9.00 uur) t/m woensdag 30 september 2020.

De leerlingen die de domeinoverschrijdende opleiding Beeld willen volgen, schrijven zich in bij ABK (academie Beeld Mortsel)

 

HOE INSCHRIJVEN:
Om online in te schrijven, heb je een account nodig op mijnacademie.be . Deze account maak je best vooraf aan. Dit kan vanaf 1 juni. Uiteraard houden we er rekening mee dat er soms vragen of moeilijkheden opduiken bij het finaliseren van de inschrijving. Sowieso kan je met al je vragen het secretariaat bereiken via abk@mortsel.be

De inschrijvingsperiode voor leerlingen aan onze academie start op zaterdag 6 juni.
Voor nieuwe leerlingen start de inschrijvingsperiode op zaterdag 20 juni.

Om online in te schrijven maak je vooraf een account aan op Mijn academie. Dit kan vanaf 1 juni.
1.account aanmaken op https://mijnacademie.be/abkmortsel
Op basis van je adres bekijkt het programma voor wie je een inschrijving kan doen. Dit dient dan ook exact ingevuld te worden. (eventueel busnummer apart, officiële schrijfwijze straatnaam)
2.bevestigen via mail
3.gezinsleden ontgrendelen m.b.v. rijksregisternummer (als je al leerling bent bij ons)
OF
gezinsleden toevoegen
4.contactgegevens nakijken + vragen beantwoorden

VOORRANG en WACHTLIJST:

Voor sommige richtingen of klassen zijn er meer geïnteresseerde leerlingen dan plaatsen. Om hier zo correct mogelijk mee om te gaan organiseren we de inschrijvingen in 3 fases:

Periode 1: herinschrijvingen: Ingeschreven leerlingen krijgen de kans om zich in te schrijven voor het volgende leerjaar binnen het atelier (of de richting) waarin ze al zitten. Bijkomend kunnen leerlingen die domeinoverschrijdende initiatie volgen en overgaan naar de 2e graad zich ook al inschrijven voor het beeldatelier. Uitgeschreven leerlingen of leerlingen die in een verder verleden les volgden in de academie kunnen pas in de volgende fase inschrijven.

Periode 2: inschrijvingen: Iedereen kan zich inschrijven.

Wachtlijst:
Indien de klas van je keuze volzet is kan je je op een wachtlijst laten plaatsen:

Je maakt bij inschrijving een alternatieve keuze.
Je betaalt.
Je stuurt een mail naar abk@mortsel.be
Het tijdstip van inschrijving/betaling bepaalt je plaats op de wachtlijst.
Indien je geen alternatieve keuze kan of wil maken stuur je een mail naar abk@mortsel.be
Het tijdstip van je mail bepaalt in dit geval je plaats op de wachtlijst.

Indien je problemen ondervindt, stuur je best een mail naar abk@mortsel.be

INSCHRIJVINGSGELD:

Inschrijvingsgeld

jongeren (-18 jaar) betalen 73 euro (verminderd tarief 49 euro), volwassenen (traag of standaard) betalen 327 euro (verminderd tarief 143 euro) 18 jaar of ouder maar jonger dan 25 jaar: 143 euro

Iedereen moet ten laatste op woensdag 30 september ingeschreven zijn voor het schooljaar 2020-2021.

 

Verminderd inschrijvingsgeld

Behoor je tot één van de volgend groepen?

alle 18- tot 24-jarigen (bewijsstuk niet meer nodig)
jongeren als minstens tweede leerling uit hetzelfde gezin / jongeren die een tweede studierichting volgen / werklozen / mensen met een handicap / vluchtelingen.
Dan heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld als je de nodige attesten op het secretariaat binnenbrengt!

UiTPAS met kansenstatuut
Indien je beschikt over een UiTPAS met kansenstatuut, dan heb je recht op nog meer voordelen.

Je krijgt 80% korting op het inschrijvingsgeld.
Je kan gratis naar de activiteiten (tentoonstellingen en lezingen) van de academie.

Meer info over de UitPAS? Klik dan hier.

 

Lees hier wie vermindering krijgt en welk attest je nodig hebt.

 

 

Wie heeft er recht op verminderd tarief?

Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen:

-voor -18 jarigen: indien een familielid (broer, zus, ouder) reeds is ingeschreven in het deeltijds kunstonderwijs

-uitkeringsgerechtigd volledig werkloos (attest VDAB) 

-een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is (een attest uitgereikt door het OCMW)

 -een UiTPAS met kansenstatuut op naam (enkel voor inwoners van Mortsel)

-een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen (een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen)

-erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen (een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid) 

-een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering

-een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’

– begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %) (een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Famifed als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%)

-in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven (een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft)

-het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten (een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Op dit attest moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan of een identiteitsbewijs voor vreemdelingen http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsdocumenten/elektronische vreemdelingenkaarten/elektronische-c-kaart 

-voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn (een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66% of een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994071438&table_name=wet of een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”

-begunstigde zijn van de verhoogde tegemoetkoming (een attest van de verhoogde tegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt)

 -een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is.

 

NIEUW !!!

Via een Uitpas kunnen inwoners van Mortsel gebruik maken van een korting met kansentarief:

de leerling legt 1 van de 3 documenten voor (max 1 maand oud)

-Verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds

-actieve begeleiding sociale dienst Mortsel

-Collectieve schuldenregeling

De leerlingen met kansentarief betalen 20% van het basisbedrag.

Voor jongeren is dat: 18,6 euro

Volwassenen: 72,6 euro