Academie voor beeldende kunst Mortsel (inclusief wijkafdeling Sint-Jozef) Lieven Gevaertstraat 52, Mortsel

INSCHRIJVINGEN vanaf 22 april 2020 tot 30 september 2020

INSCHRIJVINGSGELD: jongeren (-18 jaar) betalen 73 euro (verminderd tarief 49 euro),

volwassenen (traag of standaard) betalen 327 euro (verminderd tarief 143 euro)

18 jaar of ouder maar jonger dan 25 jaar: 143 euro

DE INSCHRIJVING IS PAS DEFINITIEF NA BETALING VAN HET VOLLEDIGE INSCHRIJVINGSGELD

Iedereen moet ten laatste op woensdag 30 september ingeschreven zijn voor het schooljaar 2020-2021.

 

In Mortsel:

Tijdens de opendeurdagen:

Zaterdag 20 juni van 10u00 tot 17u00

Woensdag 24 juni van 14u00 tot 20u00

Laatste week van augustus:

Woensdag 26 van 14u00 tot 17u00 en van 18u00 tot 21u00

Donderdag 27 van 18u00 tot 21u00

Zaterdag 29 van 10u00 tot 13u00.

 

Tijdens het schooljaar:

  • woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30
  • woensdagavond van 18u30 tot 21u00
  • donderdagvoormiddag van 09u00 tot 12u00
  • donderdagavond van 18u30 tot 21u00
  • vrijdagnamiddag 13u30 tot 16u30
  • vrijdagavond van 18u30 tot 21u00
  • zaterdag van 09u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30

Op woensdag-en vrijdagvoormiddag en donderdagnamiddag vervullen we andere taken en dan is het secretariaat gesloten.

 

In Edegem:

Tijdens de lesuren

–       tijdens de opendeurdagen op woensdag 17 juni van 14u00 tot 16u00, vrijdag 19 juni van 16u00 tot 18u00uur en zaterdag 20 juni van 09u00 tot 12u30 uur.

–       tijdens het afhalen van de werken op woensdag 24, vrijdag 26 en zaterdag 27 juni 2020 

–       op dinsdagavond 25 augustus 2020 van 18u00 tot 20u00 uur

–       in september: elke woensdag, vrijdag en zaterdag tot 30 september tijdens de lesuren.

 

 

Wie heeft er recht op verminderd tarief?

Om in aanmerking te komen voor het verminderd inschrijvingsgeld moet de leerling op de dag van de inschrijving aan minstens een van de volgende voorwaarden voldoen:

-voor -18 jarigen: indien een familielid (broer, zus, ouder) reeds is ingeschreven in het deeltijds kunstonderwijs

-uitkeringsgerechtigd volledig werkloos (attest VDAB) 

-een leefloon van het OCMW ontvangen of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is (een attest uitgereikt door het OCMW)

 -een UiTPAS met kansenstatuut op naam (enkel voor inwoners van Mortsel)

-een inkomensgarantie voor ouderen of een rentebijslag ontvangen (een attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Pensioenen)

-erkend zijn als persoon met een handicap en een tegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid ontvangen (een attest dat het recht aantoont op een tegemoetkoming aan personen met een handicap dat is uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid) 

-een European Disability Card conform het protocolakkoord van 10 oktober 2016 over het project European Disability Card tussen de Federale Regering, de Vlaamse Regering, de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Regering

-een attest van de FOD Sociale Zekerheid, met vermelding van 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’

– begunstigde zijn van een verhoogde kinderbijslag (erkend voor ten minste 66 %) (een attest van een kinderbijslagfonds of van het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Famifed als het attest uitdrukkelijk vermeldt dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van ten minste 66%)

-in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling of in een pleeggezin verblijven (een schriftelijke of elektronische verklaring van de directie van de instelling waar de leerling verblijft of die de leerling geplaatst heeft)

-het statuut van erkend politiek vluchteling bezitten (een attest uitgereikt door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Op dit attest moet bij nationaliteit expliciet ‘vluchteling’ vermeld staan of een identiteitsbewijs voor vreemdelingen http://www.agii.be/thema/vreemdelingenrecht-internationaal-privaatrecht/verblijfsdocumenten/elektronische vreemdelingenkaarten/elektronische-c-kaart 

-voor ten minste 66 % arbeidsongeschikt zijn (een attest van de ziekteverzekering als het een geldigheidsperiode vermeldt en een graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van ten minste 66% of een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) conform artikel 100 §1 van de wet 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1994071438&table_name=wet of een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken, met vermelding van “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”

-begunstigde zijn van de verhoogde tegemoetkoming (een attest van de verhoogde tegemoetkoming door het ziekenfonds dat is uitgereikt door de overheidsinstantie die de uitkering betaalt)

 -een attest dat de leerling een leefloon van het OCMW ontvangt of een uitkering die daarmee gelijkgesteld is.

 

NIEUW !!!

Via een Uitpas kunnen inwoners van Mortsel gebruik maken van een korting met kansentarief:

de leerling legt 1 van de 3 documenten voor (max 1 maand oud)

-Verhoogde tegemoetkoming ziekenfonds

-actieve begeleiding sociale dienst Mortsel

-Collectieve schuldenregeling

De leerlingen met kansentarief betalen 20% van het basisbedrag.

Voor jongeren is dat: 18,6 euro

Volwassenen: 72,6 euro